Green House Bridge

Spolupráce mezi společnostmi DEKONTA, a.s. a Graitec s.r.o. začala kvůli přípravě šablony pro 2D výstupy projektů zemních prací, které jsou základem projektů v portfoliu společnosti DEKONTA, a.s..

Partager

Green House Bridge

Kdo je DEKONTA, a.s.

DEKONTA, a.s. je soukromá česká společnost s mezinárodní kvalifikací založená v roce 1992. V průběhu let se DEKONTA, a.s. stala jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní balíček ekologických služeb jak v České republice, tak v zahraničí prostřednictvím dceřiných společností na Slovensku, v Polsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Rumunsku a v dalších zemích. Silnou stránkou společnosti DEKONTA, a.s. je příznivá kombinace rozsáhlého technologického know-how a zkušeností a dovedností v oblasti řízení projektů. DEKONTA, a.s. má přibližně 200 kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců, včetně projektových manažerů, projektantů, konzultantů, biotechnologů, technologů a inženýrů chemie, biologů, techniků, hydrogeologů, geologů a laboratorních pracovníků.
Naše společnost klade důraz na zajištění kvality poskytovaných služeb, minimalizaci negativních dopadů v celém životním cyklu jednotlivých projektů, jakož i na zlepšení výkonnosti při jejich realizaci a výkonnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti.

Společnost proto zavedla integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky EN ISO. Společenská odpovědnost společnosti se realizuje prostřednictvím dobrovolné iniciativy Responsible Care. DEKONTA, a.s. poskytuje svým klientům (finančním institucím, vládám, obcím i soukromým investorům) komplexní balíček služeb. Dlouhodobé praktické zkušenosti v oblasti sanací, vývoje, projektování a provádění tisíců projektů dává společnosti DEKONTA, a.s. schopnosti a zkušenosti poskytovat klientům kompletní podporu při nalézání nejvhodnějších řešení problémů souvisejících s životním prostředím, včetně vypracování vysoce technicky a environmentálně šetrného projektu a jeho úspěšné implementace. Jednotlivé projekty týkající se sanačních staveb, staveb vodního hospodářství, staveb krajinného inženýrství, demolicí, staveb pro nakládání s odpady, čištění vod, čištění průmyslových a odpadních vod, je DEKONTA, a.s. schopna nabídnout od přípravné až po realizační fázi.

Klient: Zakládání staveb, a.s.
Lokace: Jateční, 170 00 Praha 7
Projekt: Green House Bridge
Použitý CAD/BIM software: Autodesk Civil 3D
Autoři: DEKONTA, a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Ondřej Perlinger
Projektant: Ing. Marek Uhlíř

>> Kompletní reference v PDF

O projektu

Spolupráce mezi společnostmi DEKONTA, a.s. a Graitec s.r.o. začala kvůli přípravě šablony pro 2D výstupy projektů zemních prací, které jsou základem projektů v portfoliu společnosti DEKONTA, a.s..

Jednalo se zejména o nastavení šablony dle interních požadavků společnosti s cílem jejich využití v připravovaných sanačních,
demoličních nebo vodohospodářských projektech. Šablony zajistí standardizovaný výstup v kvalitě odpovídajícím platným normám bez nutnosti pracných úprav jednotlivých výkresů před kompletací projektu.

Green House Bridge | GRAITEC Czech Republic
Green House Bridge | GRAITEC Czech Republic

Zároveň s přípravou šablon došlo k proškolení zaměstnanců pro samostatnou úpravu grafiky a parametrů zobrazení v případě dalších požadavků klienta nebo legislativy.

V prohlubování spolupráce mezi oběma společnostmi vidíme potenciál pro společnost DEKONTA, a.s. zejména v přiblížení se ke vstupu do světa 3D modelování a BIM.

 

Výhody používání Autodesk CIVIL 3D z pohledu DEKONTA, a.s.

usnadnění modelace jednotlivých terénů během návrhu a kontroly zemních prací v rámci sanačních projektů;

zpracování dat získaných ze zaměření UAV (dron);

možnost změn projektu na základě nově zjištěných skutečností v dynamickém režimu;

standardizace a zjednodušení tvorby 2D výkresů dokumentace s cílem přehledných výstupů pro klienta a pro realizátora stavby

Green House Bridge | GRAITEC Czech Republic

Výhled

prohloubení oboustranné spolupráce mezi Autodesk Civil 3D a GIS pro gramy, jejichž výstupy se v oboru sanací využívají přednostně;

příprava pro plný vstup do 3D a dalších dimenzí jednotlivých fází projektů;

vývoj podsestav pro nově navrhované konstrukce vodních staveb a staveb krajinného inženýrství

Green House Bridge | GRAITEC Czech Republic

Výpočet pro klienta Zakládání staveb, a.s., představuje modelový příklad kontroly kubatur výkopových prací, které jsou v portfoliu realizací společnosti DEKONTA, a.s. 3D modelace a 2D standardizované výstupy jsou z pohledu celého spektra, které nabízí software Civil 3D, pouze malou součástí.
Do budoucna bychom ale rádi využívali software Civil 3D a další v našich projektech více.

Ing. Ondřej Perlinger

Související příklady použití

Depozitář Severočeské vědecké knihovny

Projekt byl původně navržen již v roce 2012, ale přerušen a znovuzahájen až v roce 2017. Použití Advance Design umožnilo…

Hvězdárna Teplice

Původní objekt se stavěl jako tzv. akce Z. Podkladem pro projekt byla původní projektová dokumentace, ale při realizaci rekonstrukce se…

Suchá nádrž a zkapacitnění zatrubnění v Krsicích

Jedná se o stavbu protipovodňové ochrany obce Krsice formou zkapacitnění 2 úseků stávajících zatrubnění DN 400 a DN 600 a…