Advance Design – Pakiety | GRAITEC Polska

Advance Design

GRAITEC

#Structural analysis#Design#BIM

POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM

FUNKCJE STANDARD PREMIUM ULTIMATE REBAR DESIGN & DETAILING MODULE

MODELOWANIE

expand_more

Projektowanie 2D i 3D done done done
Elementy liniowe: belka (teoria Bernoulliego), belka krótka (teoria Timoshenko), belka zmienna, cięgno, pręt ściskany, kabel, pręt kratowy done done done
Elementy powierzchniowe: powłoka, płyta, tarcza, płaski stan odkształcenia, blacha profilowana done done done
Podpory punktowe, liniowe i powierzchniowe; podpory sztywne, sprężyste i tylko rozciągane/ściskane lub dowolnie nieliniowe done done done
Obciążenia skupione, liniowe i powierzchniowe, obciążenia masami, parciem cieczy i gruntu, przemieszczenia wymuszone done done done
Okładziny done done done
Biblioteki z predefiniowanymi elementami: ramy portalowe, kratownice, sklepienia liniowe, sklepienia powierzchniowe done done done
Rodziny przypadków obciążeń: obciążenia stałe, obciążenia użytkowe, śnieg, wiatr, obciążenia sejsmiczne, obciążenie temperaturą, obciążenia wyjątkowe, dynamiczne, obciążenie ruchem drogowym, suwnicami i inne done done done
Blokady stopni swobody, połączenia sztywne i sprężyste i przeguby nożycowe done done done
Szybkie definiowanie wstawek dla elementów liniowych done done done
Połączenia podatne pomiędzy elementami liniowymi o zdefiniowanym przez użytkownika zachowaniu nieliniowym done done done
Warunki brzegowe na krawędziach elementów powierzchniowych done done done

BIBLIOTEKI PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH

expand_more

Przekroje parametryczne betonowe, stalowe, drewniane done done done
Biblioteki przekrojowe: profile europejskie, profile brytyjskie, profile AISC/CISC done done done
Moduł do obliczania charakterystyk przekroju poprzecznego, w tym modułu wycinkowego (Iw), modułów plastycznych i powierzchni ścinania done done done
Przekroje Autodesk Advance Steel (dostępne również w wymiarowaniu stali) done done done
Przekroje złożone done done done
Parametryczne przekroje zimnogięte (Z, Zed, Zeta, C, Sigma, Omega z występami lub bez, symetryczne/asymetryczne done done done

BIBLIOTEKI MATERIAŁOWE

expand_more

Beton (EN-206, NFB, STAS 10107/0-90, ACI318M, ACI318, CSA A23.3-04, NTC2008) done done done
Stal (EN 10025-2 – 6, EN 10210 -1, EN 10219-1, ASTM, CSA G40.21) done done done
Drewno (EN14374/14279, EN14080, EN338, NP005) done done done
Mury (EN 771, NTC) done done done

SILNIK SIATKOWANIA

expand_more

Automatyczne siatkowanie: Delaunay i Siatka prosta done done done
Dogęszczenia siatki: globalne, lokalne, parametryczne done done done
Tworzenie siatki przy użyciu elementów geometrycznych (linie, polilinie, punkty) done done done
Elementy skończone trójkątne i czworokątne T3 – Q4 i T6 – Q9 done done done

RODZAJE ANALIZ

expand_more

Analiza statyczna liniowa done done done
Analiza modalna (w tym metoda RITZA) done done done
Analiza sejsmiczna (EC8, P100/2006, P100/2013, PS92, PS92/2010, NTC2008, NTC2018, RPS2011, RPA99-2003, NBC2010, NBC2015, IBC2012, ASCE 7-16) done done done
Nieliniowa analiza statyczna drugiego rzędu done done done
Analiza wyboczeniowa done done done
Analiza dynamiczna, harmoniczna i czasowa done done done
Iteracyjne obliczenia MES done done done
Wielowątkowy i wielordzeniowy silnik elementów skończonych done done done
Analiza Pushover done done done
Analiza z użyciem etapów konstrukcyjnych (wznoszenie obiektu etapami) done done done
Zaawansowana analiza stateczności profili stalowych (analiza skręcania skrępowanego z 7 stopniami swobody) done done done

GENERATORY KLIMATYCZNE

expand_more

Obciążenia śniegiem i wiatrem zgodnie z normami EN1991-3 i EN1991-4 (NA dla Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Rumunii, Hiszpanii i Portugalii) done done done
Obciążenia śniegiem i wiatrem wg NV2009, CR 1-1-3/2012 i CR1-1-4/2012, NTC 2008, NTC2018 done done done
Obciążenia śniegiem i wiatrem wg NBC2010, NBC2015, ASCE 7-10, ASCE 7-16 done done done

GENERATORY OBCIĄŻEŃ RUCHOMYCH

expand_more

Obciążenie ruchem wg EN 1991-2 done done done
Obciążenia suwnicowe zgodnie z EN 1991-3, ASCE 7-16 i NBCC 2015 done done done

AUTOMATYCZNY GENERATOR KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ

expand_more

Kombinacje ręczne i generowane automatycznie done done done
EN1990 (NA dla: Polski, Francji, Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii i Portugalii) done done done
NBC2010, NBC2015, ASCE 7-10, ASCE 7-16 done done done
CR 0-2012, BAEL91, CM66, NTC2008, NTC2018 done done done
Kombinacje Newmark done done done
Pełna kontrola nad zależnością przypadków i rodzin obciążeń (reguły wykluczania lub współwystępowania) done done done

POST PROCESSING

expand_more

Zapisywanie widoków modelu i wyników done done done
Wyświetlanie wyników przy użyciu zestawu predefiniowanych parametrów done done done
Automatyczna aktualizacja raportów obliczeniowych i zapisanych widoków done done done
Wykresy wyników z analizą wykresów done done done
Interaktywna graficzna prezentacja map done done done
Analiza modalna z postacią drgań (wartości i wektory własne) i spektrum odpowiedzi analizy sejsmicznej done done done
Iteracyjna analiza nieliniowa done done done
Analiza czasowa obliczona w wielu kolejnych krokach czasowych done done done
Siły zredukowane w ścianach i grupach ścian done done done
Siły zredukowane na podporach liniowych done done done
Automatyczne wygładzanie pików na elementach powierzchniowych done done done
Wyniki statyki prezentowane z przycięciami na elementach liniowych done done done
Prezentacja wyników na pełnym kształcie done done done
Prezentacja naprężeń w przekroju done done done
Przekroje z wynikami przez elementy powierzchniowe done done done
Tabele wyników done done done

GENEROWANIE RAPORTÓW

expand_more

Predefiniowane raporty obliczeniowe done done done
Parametryczne raporty obliczeniowe done done done
Raporty obliczeniowe definiowane przez użytkownika done done done
Wstawianie obrazów lub widoków z wynikami do raportu done done done
Automatyczna aktualizacja raportów z obliczeń done done done
Szczegółowe arkusze obliczeniowe dla konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych done done done
Eksportowanie raportów z obliczeń w formatach Word, Excel, PDF done done done

IMPORT/EKSPORT/POŁĄCZENIE BIM

expand_more

Import i export: GTCX, SMLX, Effel, IFC, SDNF, PSS, CIS2, DXF done done done
Synchronizacja BIM z oprogramowaniem GRAITEC i Revit© done done done
Eksport danych do IDEA StatiCa Steel Connection done done done
Pakiety rezultatów dla Revit done done done
Eksport do DWG done done done

PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

expand_more

Zbrojenie teoretyczne elementów prętowych i powierzchniowych done done
Obliczenia zbrojenia rzeczywistego dla belek wg EC2 done done
Weryfikacja słupów z wykorzystaniem krzywych interakcji done done
Weryfikacja zarysowania elementów liniowych i powierzchniowych done done
Szczegółowa weryfikacja przebicia na elementach powierzchniowych wg EC2 done done
Obliczanie nośności belek i słupów zgodnie z EC2 i EC8 done done
Dostępne normy: EN1992-1-1 (NA dla: Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i Rumunii, Hiszpanii i Portugalii), BAEL91, ACI 318-14, CAN/CSA A23.3-14, NTC2008, NTC2018 done done
Zbrojenie teoretyczne na skręcanie done done
Obliczanie ugięcia rzeczywistego elementów liniowych i powierzchniowych done done
Wymiarowanie na warunki pożarowe według rodziału 5 normy EN 1992-1-2 done done

PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH

expand_more

Długość wyboczeniowa i długość zwichrzeniowa, weryfikacja i obliczanie ugięć done done
Superelementy w wymiarowaniu stali done done
Weryfikacja wytrzymałości i stateczności elementów stalowych done done
Optymalizacja przekrojów stalowych done done
Dostępne normy: EN1993-1-1 (Załącznik krajowy dla: Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i Rumunii, Hiszpanii i Portugalii); CM66; AISC; CAN/CSA; NTC2008; NTC2018 done done
Projektowanie w warunkach pożarowych zgodnie z normą EN 1993-1-2 done done
Projektowanie profili zimnogiętych według EN 1993-1-3 i EN 1993-1-5 done done
Generator typowych konstrukcji stalowych 3D done done
Imperfekcje lokalne i globalne done done
Wymiarowanie kątowników w osiach głównych i osłabionych otworami done done

PROJEKTOWANIE POŁĄCZEŃ STALOWYCH

expand_more

Wymiarowanie połączeń stalowych (moduł Advance Design Steel Connection) done done
Prezentacja graficzna geometrii i wyników done done
Szczegółowe raporty wymiarowania done done
Automatyczne rysunki połączeń done done

PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH

expand_more

Długość wyboczeniowa i zwichrzeniowe, weryfikacja i obliczanie ugięć done done
Weryfikacja wytrzymałości i stateczności elementów drewnianych done done
Optymalizacja przekrojów drewnianych done done
Dostępne normy: EN1995-1-1 (Załącznik krajowy dla: Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i Rumunii, Hiszpanii i Portugalii), NTC2008 i NTC2018, NDS 2018, O86 2018 done done
Weryfikacja w warunkach pożarowych zgodnie z EN 1995-1-2 done done

MODUŁY DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

expand_more

Moduł wymiarowania i detalowania belek żelbetowych done done
Moduł wymiarowania i detalowania słupów żelbetowych done done
Moduł wymiarowania i detalowania żelbetowych ścian nośnych done done
Moduł wymiarowania i detalowania żelbetowych ścian usztywniających i grup ścian done done
Moduł wymiarowania i detalowania żelbetowych stóp i ław fundamentowych done done
Moduł wymiarowania i detalowania płyt żelbetowych done done
Krzywe interakcji, wykresy nośności i stateczności done done
Szczegółowe wyniki graficzne przeprowadzonych weryfikacji done done
Automatycznie generowane zbrojenie 3D obliczone według Eurokodu done done
Szczegółowe raporty projektowe obliczeniowe done done
Metoda pasmowa dla płyt żelbetowych done done
Automatyczne rysunki wykonawcze zbrojenia z eksportem do pdf i dwg done done
Automatyczne zestawienia zbrojeniowe i materiałowe done done
Moduły projektowania i detalowania dostępne jako samodzielne aplikacje done done
Narzędzia do projektowania i detalowania w Autodesk Revit done done
Eksport zbrojenia 3D do Autodesk Revit done done

MODUŁY DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH

expand_more

Moduł wymiarowania ścian murowych (EC 1996-1-1/1996-3 z załącznikami dla Polski, Francji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytani, Niemiec, Hiszpani i Portugali, NTC2018, CR6 done
Moduł wymiarowania ścian dostępny w modelu MES i jako samodzielna aplikacja done
Baza elementów murowych wraz z katalogami producentów done
Obliczanie metodą szczegółową i uproszczoną dla ścian piwnic, kondygnacji pośredniej i ostatniej dla ścian jedno i wielowarstwowych (ceramika, beton komórkowy i kruszywowy, silikaty, kamień) done
Szczegółowe raporty obliczeniowe done

Witamy na stronie GRAITEC!

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę w języku polskim. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij na poniższy przycisk:

KONTUNUUJ W JĘZYKU POLSKIM

Aby zmienić kraj/język, wybierz poniżej: