Verificarea la fisurare a elementelor plane din beton armat conform prevederilor Eurocod 2 | GRAITEC Romania

Verificarea la fisurare

free trial

Verificarea la fisurare a elementelor plane din beton armat conform prevederilor Eurocod 2 – Articol tehnic Advance Design

 

ADVANCE Design face parte din soluția globală de proiectare BIM Advance Design, alături de Autodesk Advance Steel și Autodesk Advance Concrete. ADVANCE Design este un program intuitiv şi performant pentru proiectarea, calculul şi optimizarea structurilor metalice, din beton armat şi lemn. ADVANCE Design este rezultatul a peste 25 de ani de cercetare şi dezvoltare şi se dovedeşte a fi un program performant şi totodată uşor de utilizat, având instrumente performante de calcul cu element finit de ultimă generaţie, adaptat normativele locale şi Eurocode !

Printre implementările și noutățile versiunii ADVANCE Design 2012 putem aminti : un nou modul de verificarea şi dimensionarea elementelor din lemn, conform Eurocodului 5 (şi Anexele naţionale pentru România, Franţa, Germania, Republica Cehă), calculul coeficientului de inerţie fisurată pentru elementele liniare şi plane, calculul prin metoda Baumann pentru plăcile din beton armat, conform Eurocodului 2, verificarea tensiunilor în beton şi în armătură şi verificarea deschiderii fisurilor în funcţie de armătura reală din elemente, conform Eurocodului 2 (EN 1992-1-1).

 

Informații generale privind controlul fisurării

Verificarea deschiderii fisurilor, conform prevederile Eurocodului 2 reprezintă o necesitate, acestea trebuie limitate pentru a nu produce prejudicii bunei funcționări a structurii.
Fisurarea elementelor realizate din beton armat presupune diverse aspecte ce trebuiesc luate în considerare, întrucât aceasta poate fi cauzată fie de încărcările aplicate în timpul execuției sau în timpul exploatării, fie de solicitările apărute ca urmare a tasării fundațiilor, schimbărilor de temperatură și a gradientului de temperatură, a contracției și curgerii lente etc .

În exploatare, fisurarea betonului armat poate să apară în următoarele trei situații:

datorită contracției plastice
datorită curgerii lente în betonul recent turnat
datorită fisurilor induse de încărcările de lungă durată

SR EN 1992-1-1 (denumit în continuare Eurocod 2) recomandă, conform tabelului 1, următoarele valori limită ale deschiderii calculate a fisurilor (wmax), în funcție de clasa de expunere a structurilor realizate din beton armat:

În absența unor cerințe specifice (de exemplu etanșeitatea la apă) se poate admite, pentru combinația cvasi-permanentă de încărcări, că limitarea deschiderii calculate a fisurilor poate fi limitată la 0.3 mm pentru toate clasele de expunere. În absența unor condiții de aspect, această limită poate crește la 0.4 mm pentru clasele de expunere X0 și XC1. Valoarea teoretică a deschiderii fisurilor poate fi calculată conform capitolului 7.3.4 din SR EN 1992-1-1.

Eurocodul 2 propune proiectanților de structuri două metode pentru controlul fisurării în elementele de beton armat:

1. Calculul deschiderii fisurilor conform capitolului 7.3.4 din EN 1992-1-1, respectiv SR EN 1992-1-1 împreună cu Anexa națională.
Formula folosită pentru calculul deschiderii fisurilor este:

în care:

Sr,max – distanța maximă dintre fisuriSr,max – distanța maximă dintre fisuri

εsm – deformația medie a armăturii datorată acțiunilor din combinația de încărcări considerată, incluzând efectul deformațiilor impuse și ținând cont de participarea betonului întins

εcm – deformația medie a betonului între fisuri

Distanța maximă dintre fisuri poate fi calculată cu următoarea formulă (conform relației 7.11 din Eurocod 2):

în care:

C – reprezintă acoperirea cu beton a armăturilor longitudinale

k1 – coeficient ce ține seama de proprietățile de aderență ale armăturilor aderente

k2 – coeficient ce ține seama de distribuția deformațiilor

Φ – este diametrul barelor. Dacă se utilizează mai multe diametre de bare în aceeași secțiune, se va considera un diametru echivalent.

ΡΡ,eff – procentul de armare efectiv, corespunzător secțiunii efective de beton din jurul armăturilor întinse

Pentru coeficienții k3 și k4 se pot folosi valorile recomandate în Anexa națională.

Termenul „εsm– εcm” se poate calcula cu următoarea formulă (conform relației 7.9 din Eurocod 2):

în care:

σs – efortul în armăturile întinse, considerând secțiunea fisurată
αe – raportul Es/Ecm
kt – factor ce depinde de durata încărcării
fct,eff – valoarea medie a rezistenței la întindere a betonului, în momentul când se presupune că apar primele fisuri
Es – valoarea de calcul a modulului de elasticitate al armăturilor

2. Controlul fisurării fără calcul direct
Reprezintă o metodă simplificată ce folosește reguli derivate din formulele pentru calculul deschiderii fisurilor. Se determină o arie minimă de armătură (astfel încât armătura să nu curgă imediat ce se formează prima fisură) și se adoptă limitele impuse de Eurocodul 2, referitoare la diametrul barelor de armătură, respectiv a distanțelor dintre acestea (conform tabelului 2).


Verificarea la fisurare presupune un număr mare de iterații, greu de controlat printr-un calcul manual. În acest sens ADVANCE Design permite controlul automat al deschiderii fisurilor.

Controlul fisurilor în ADVANCE Design 2012

Pentru a prezenta verificarea la fisurare, realizată automat în ADVANCE Design s-a considerat drept exemplu un rezervor circular din beton armat (Figura 1)

Figura 1: Rezervor circular din beton armat

Rezervorul este expus, pe lângă acțiunile mecanice, și la un mediu alternativ umed și uscat (clasa de expunere XC4, conform tabelului 4.1 din SR EN 1992-1-1).Din această cauză s-a optat pentru folosirea unui beton având clasa de rezistență C45/55. Acoperirea cu beton a barelor de armătură este de 5 cm.

Modelarea rezervorului s-a realizat cu elemente plane de tip „shell”(element ce are 6 grade de libertate, în fiecare nod) având grosimea de 35 cm. Pasul de discretizare folosit în analiza cu element finit este de 0.8 metri. Încărcările aplicate sunt date de greutatea proprie a elementelor și încărcarea dată de lichidul interior (apă).

După realizarea analizei cu element finit și a verificării cu „Expertul de Beton”, se analizează ariile de armare teoretică obținute cu ADVANCE Design (Figura 2), și, pe baza acestora, se propune armătura reală.

Astfel, pentru elementele selectate din Figura 3 se alege o soluție de armare cu bare individuale pe ambele direcții Φ 16/14 cm, la partea superioară, respectiv Φ 20/15 cm, la partea inferioară). Ulterior, se aleg armăturile pentru pereții interiori (Figura 4), respectiv, pentru pereții exteriori (Figura 5). Pentru pereții exteriori s-a ales, pe lângă armăturile definite global, și o armare locală cu bare individuale, aceasta fiind necesară doar pe o porțiune din înălțimea peretelui (Figura 5).

Figura 2: Arii teoretice de armare obținute pe direcțiile axelor locale x și y ale elementelor plane

Figura 3: Definirea soluției globale de armare în elementele plane

Figura 4: Definirea soluției de armare pentru pereții interior

Notă: ADVANCE Design 2012 permite adoptarea, pentru elementele plane, a unor soluții de armare (globale sau locale) și cu plase sudate, acestea fiind disponibile în baza de date a programului.

Figure 5: Definirea soluției de armare pentru pereții exteriori

Pentru a realiza un control al fisurilor, folosind armătura reală introdusă anterior, se reia verificarea cu Expertul de Beton. Se observă că dechiderea maximă a fisurilor în elementele rezervorului nu depășește valoarea de 0.3 mm* (Figura 6 și Figura 7), valoare stabilită conform tabelului 1.

Figura 6: Deschiderea fisurilor în elementele plane pe direcția x (wk,x)

Figura 8: Tensiunea în armătura întinsă, pe direcția axelor locale x (a) și y (b), de la partea inferioară

Figura 7: Deschiderea fisurilor în elementele plane pe direcția y (wk,y)

Verificarea La Fisurare
Figura 9: Tensiunea în armătura întinsă, pe direcția axelor locale x (a) și y (b), de la partea superioară

Soluția de armare adoptată respectă verificarea la fisurare, prin urmare controlul fisurării este îndeplinit. În Figurile 8 și 9 sunt prezentate eforturile unitare în armătura întinsă pentru combinația de încărcări cvasi-permanentă. Valoarea maximă a eforturilor unitare din armătură este de 192.67 N/mm2 și nu depășește valoarea k3 · fyk = 0.8·500 N/mm2 = 400 N/mm2 prevăzută în SR EN 1992-1-1 clauza 7.2 (5).

* Pentru acest exemplu s-a considerat deschiderea maximă a fisurilor wmax=0.3mm. Pentru astfel de structuri, alegerea deschiderii maxime a fisurilor se face conform prevederilor stabilite prin SR EN 1992-3.

Concluzii

ADVANCE Design 2012 poate realiza un control eficient al fisurării conform Eurocodului 2 – Anexa națională, permițând controlul distanței dintre fisuri, prin intermediul armăturii reale (sub formă de plase sudate sau bare de armare individuale), evitând astfel situațiile în care nivelul de fisurare depășește limitele admisibile.

 

Urmărește pagina noastră de Youtube pentru mai multe detalii apăsând aici