Definícia povrchu – povinné spojnice 1

8 septembra 2022Obecné

Partager

Definícia povrchu – povinné spojnice 1

alebo ako správne triangulovať

Čo sú povinné spojnice?

Pridanie povinnej spojníc je zásadné pre vytvorenie presného modelu povrchu – pretože je to práve interpolácia dát, nie iba dáta samotné, čo určuje tvar modelu. Povinné spojnice sa používajú na definíciu objektov, ako napr. oporné múry, obrubníky, vrcholky hrebeňov a toky.

Poznámka: Povinné spojnice je možné pridať iba do povrchov TIN.

Na nasledujúcich obrázkoch si môžete prezrieť pôdorys a rez povrchu pred a po pridaní povinných spojníc.

2blog

Aké typy povinných spojnic rozlišujeme?

  • Štandardné: Vytvorí štandardné povinné spojnice.
  • Aproximačné / Výšky z bodov: Vytvoria povinné spojnice – výšky z bodov.
  • Stena: Vytvorí povinné spojnice steny.
  • Zo súboru: Importuje povinné spojnice zo súboru vo formáte FLT (.flt).
  • Nedeštruktívne: Vytvorí nedeštruktívne povinné spojnice.

Najčastejšie sa používajú prvé dva prípady, ktorých hlavný rozdiel spočíva v type použitých entít (konkrétne v hodnotách ich súradníc Z).

Pri štandardných spojniciach využijete iba 3D krivky alebo návrhové línie, oboje s nenulovými súradnicami Z

Pri tvorbe spojníc – výšok z bodov môžete použiť aj 2D krivky s nulovou súradnicou Z, zároveň vrcholy kriviek nemusia ležať presne na bodoch povrchu – bude vybraný ten bod povrchu, ktorý je najbližšie k každému vrcholu objektu.

Zjednodušene povedané: poznám Z => použijem „štandardné spojnice“, nepoznám Z => použijem „výšky z bodov“. V oboch prípadoch si tiež všimnite, že nemožno použiť obyčajné úsečky!