Návrh a posúdenie tenkostenných za studena tvarovaných prierezov – 2.časť

24 septembra 2022BIM, Konštrukčné riešenia

Partager

construction-office-hansen-yuncken-044-1920x1280-1.jpg

STN EN pokrýva, čo sa klopenia týka, iba prvky symetrické. |Preto je v rámci Advance Design implementovaná takzvaná stabilita 2. rádu. Ktorá uvažuje so 7 stupňami voľnosti (7. stupeň voľnosti pre skrútenie prierezu), ktorý stabilitný problém prevádza na riešenie pevnostné.

V rámci Advance Design je možné zadávať jednotlivé medziľahlé podpory väznice a ich tuhosti v posune a natočení v jednotlivých bodoch (voľné, tuhé pružné), pričom krajné body sú generované automaticky, ostatné body je potrebné definovať užívateľsky (preto najmä pri zložitejších konštrukciách he vhodné skontrolovať priebehy vnútorných síl z výpočtu MKP a priebehy vnútorných síl vychádzajúcich z definovaných medziľahlých podopretí a stability 2. rádu). Ďalej je definovaná výšková poloha medziľahlej podpory na priereze. Advance Design zároveň umožňuje aj definíciu priebežného podoprenia väznice strešnou krytinou. Automaticky je detekovaný rozsah podpory na rozpätie väznice a je potrebné definovať polohu (vo väčšine prípadov na hornej pásnici) a príslušné tuhosti kĺbového pripojenia a šmykovej tuhosti strešnej krytiny spočítaných podľa príslušných vzorcov normy.

1PL cast 2

  Výpočtové metódy sú uvedené v článku 10.1.2 STN EN 1993-1-3. Posúdenie vzpernej únosnosti voľnej pásnice sa vykonáva podľa článku 10.1.4.2 STN EN 1993-1_3 a uvažuje sa stanovením počiatočnej imperfekcie podľa tabuľky 5.1 podľa 5.3.4 (3) STN EN 1993-1-1 v závislosti od vzpery. Predpokladaný tvar počiatočného prehnutia e0/L z tejto tabuľky sa do návrhu uvažuje polovičnou hodnotou.

2PL cast 2

V Advance Design sa zadáva pomer počiatočnej imperfekcie k celkovej dĺžke nosníka (v závislosti na podoprení je potrebné zohľadniť tvar dominantného vlastného tvaru a prípadne upraviť tento pomer, aby zodpovedal daným nulovým bodom). V prípade zahrnutia geometrickej imperfekcie v počiatočnej deformácii, je potrebné hodnotu pomeru tiež upraviť. Prípadne je možné využiť parabolické variácie. V nasledujúcich verziách Advance Design by tieto hodnoty mali byť automaticky dopočítané.

3pl cast2

Pri návrhu väzníc treba zohľadniť aj šmykové zaťaženie väzníc, ktoré u asymetrických prvkov (väčšina tenkostenných prvkov) pôsobia mimo stred šmyku a spôsobuje krútenie. Pri návrhu sa postupuje podľa článku 6.1.6 STN EN 1993-1-3 a príslušných rovníc 6.11a, 6.11b, 6.11c

4PL cast 2

Pri posúdení prvkov namáhaných krútením sa potom uvažuje so zvýšenou priemernou medzou klzu fya, podľa rovnice 3.1 z článku 3.2.2 (3) STN EN 1993-1-3, ktoré zohľadňuje spôsob výroby prierezu (valcované, ohýbané) a počty pravouhlých a nepravouhlých a počtu jednotlivých častí tvarovaného prierezu

5PL cast 2

V Advance Design je navyše možné zadať aj polohu pôsobiaceho zaťaženia na priereze, ktoré môže spôsobiť dodatočné namáhanie krútením. Pôsobisko zaťaženia je možné definovať vo vodorovnom smere na ľavom či pravom kraji prierezu, či v ťažisku, vo zvislom smere potom na dolnej či spodnej pásnici, alebo v ťažisku. Prípadne je možné zadať bod pôsobenia užívateľsky.

6PL cast 2

Rozsah posúdenia je možné zadať v návrhových vlastnostiach prvku. Možno zvoliť, či pre posúdenie priehybu uvažovať výsledky stability 2. rádu so 7 stupňami voľnosti, alebo použiť výsledky MKV. V záložke návrhových vlastností pre za studena tvarované prvky možno potom rozhodnúť, či posudzovať kombináciu Fy + Mz, zjednodušený alebo detailný návrh pre prierezy triedy 4 a posúdenie či neposúdenie vzpernej únosnosti.

Statické posúdenie v Advance Design je potom možné zobraziť vždy pre daný prvok v dialógovom okne, so všetkými zodpovedajúcimi posudkami podľa normy (prípadne je možné uložiť vo formáte doc). Druhou možnosťou je možnosť generovania statického posudku, kde je možné prvky napríklad rovnakého prierezu združovať do jedného posudku.

6PL cast 2

7PL cast 2

8PL cast 2

Súvisiaci obsah

GRAITEC E-Learning Základy Civil 3D

29 januára 2024BIM, InfraštruktúraRadka Němcová

S novým rokem si většina z nás dává více či méně splnitelná předsevzetí. Pokud k těm Vašim patří seznámení se…

Advance Steel – Ako do makra Rebrík pridať vlastný profil

18 decembra 2023advance steel, BIM, Konštrukčné riešeniaRobert Krňávek

Spoločnosť Advance Steel ponúka makro rebrík s ochranným košom, ktorý uľahčuje modelovanie rebríka. Na vytvorenie priečok sú k dispozícii L,…