Projekt HTÚ výrobného areálu

Projektovou úlohou bolo vypracovať podrobný návrh hlavných terénnych úprav v 3D v projekte výrobného areálu neďaleko Prahy, kde sa súčasne začínajú projekčné práce a prípravné práce na stavenisku.

Partager

o.jpg

Kto je Storing spol. s.r.o.

Storing spol. s.r.o. je projekčná a inžinierska spoločnosť, ktorá projektuje stavby, vypracováva projektovú dokumentáciu, zabezpečuje potrebné povolenia na stavbu a jej užívanie, zabezpečuje kontrolu realizácie stavby a koordinuje BOZP na stavenisku. Má dlhoročné skúsenosti s projektovou činnosťou a už viac ako 20 rokov sa zaoberá investičnou a inžinierskou činnosťou a realizáciou stavieb. Zameriavajú sa najmä na občianske stavby – priemyselné, zdravotnícke, školské, budovy sociálnych služieb, bytové a občianske stavby.

Klient: Storing spol. s.r.o.
Miesto: Praha
Projekt: Projekt HTÚ výrobného areálu
Použitý CAD/BIM software: Autodesk Civil 3D

>> Kompletné referencie v PDF

Počiatočné podmienky

Projektová úloha

Projektovou úlohou bolo vypracovanie 3D realizačného projektu hlavných terénnych úprav v projekte výrobného areálu pri Prahe, kde sa súčasne začínajú projekčné práce a prípravné práce na stavbe. Nová výrobná hala má pôdorysnú plochu približne 20 200 m2, súvisiaca navrhovaná plocha areálu je približne 16 500 m2, navrhnuté sú aj drobné prevádzkové objekty a samostatne umiestnená retenčná nádrž. Výrobná hala je viacpodlažná, malá časť s podzemným podlažím. V rámci HTÚ sa celkovo premiestnilo cca 29 tis. m3 výkopov, 26 tis. m3 násypov a z územia stavby sa odstránilo cca 43 tis. m3 ornice. Podrobnosť projektu bola potrebná v takom rozsahu, aby bolo možné použiť 3D zemný stroj. Projektové práce sa vykonávali najmä počas výstavby, okrem základného projektu bolo potrebné riešiť prevádzkové úlohy na stavbe, ako sú dočasné komunikácie, plocha zariadenia staveniska a priebežná spolupráca na údajoch s geotechnikom a geodetom.

Projekt HTÚ výrobného areálu | GRAITEC Slovakia

O projekte

Projekt HTÚ výrobného areálu | GRAITEC Slovakia

Školenie Civil 3D v čase realizácie projektu

Školenie sa začalo v čase začatia prípravných prác na stavbe, bez predchádzajúcich znalostí Civil 3D. Postup výučby bol optimalizovaný tak, že približne po 2 týždňoch bolo možné prezentovať základné výstupy, so zhotoviteľom sa dohodlo rozdelenie územia stavby na úseky haly a cesty a začalo sa s jednoduchšou výstavbou haly. V priebehu prác sa postupne dopĺňali podklady pre HTA komunikácií, projektovali sa po častiach, čiastkové projekty boli odsúhlasené objednávateľom a postupne vkladané do modelu HTA. Komplikáciou v procese projektovania boli časté zmeny, najmä na cestách, a skutočnosť, že takmer pri každej revízii podložia ciest sa musel nanovo navrhovať celý model HTÚ, časti ciest. Denne bolo potrebné školenie a spolupráca so špecialistom GRATEC. Počas približne 2 týždňov prebiehalo približne 3x týždenne vyučovanie, väčšinou elektronicky pomocou MS Teams, zvyšok času práca na modeli a online spolupráca nad riešenými problémami. Spolu s vývojom projektu bola sponzorom GRAITEC vytvorená šablóna, v ktorej boli nastavené rôzne štýly nastavenia hlavných parametrov výkresu a opätovne sa testovali v modeli. Do služby boli zapojení viacerí špecialisti spoločnosti GRAITEC a bola zabezpečená možnosť operatívnej spolupráce.

Výsledok 3 mesiacov spolupráce

Projekt je v súčasnosti v podstate dokončený a na mieste sa realizuje polovica. Chýba dokončenie niektorých ciest na miestach, ktoré boli prevádzkovo špecifikované. Spolupráca Storing – GRAITEC sa zredukovala na pravidelné stretnutia raz týždenne s možnosťou operatívneho telefonátu kedykoľvek podľa potreby. Možno konštatovať, že program Civil 3D sme zvládli v potrebnom rozsahu základných nástrojov pre HTO, samozrejme s potrebou ďalšieho školenia a optimalizácie používania. Vzdialená forma výučby prostredníctvom MS Teams bola pri riešení problémov dostatočná a operatívna. Ukladanie pokračuje v školení v programe, postupne sa pripravuje jeho využitie na ďalších projektoch.

Projekt HTÚ výrobného areálu | GRAITEC Slovakia

Nespornou výhodou nového projektového nástroja je obmedzenie prácnych rutinných činností, strojové spracovanie údajov a zníženie počtu ľudských chýb. Ďalšou významnou výhodou je nezávislosť od objemu vstupných údajov a možnosť relatívne rýchleho vyhodnotenia a optimalizácie výšky stavby už v počiatočnej fáze návrhu vo vzťahu k vyváženej bilancii zemných prác.

Ukladanie spol. s.r.o.

Súvisiace prípady použitia

Pilotný BIM projekt VD Orlík

Investor využije pri riadení výstavby metodiku BIM. Stavba sa nachádza na strmom svahu a kladie na zhotoviteľa mimoriadne nároky z…

Most na cestu I/75 nad Váhom v km 1,795 stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat

Most je súčasťou obchvatu mesta Šaľa a prevádza cestu I/75 ponad inundačné územie a koryto rieky Váh a poľnú cestu…

Depozitár Severočeskej vedeckej knižnice

Projekt bol pôvodne navrhnutý v roku 2012, ale bol pozastavený a znovu spustený v roku 2017. Využitie Advance Design umožnilo…

Vitajte na stránkach spoločnosti GRAITEC!

Budete presmerovaní na stránku GRAITEC SK. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo nižšie:

Ak chcete zmeniť krajinu/jazyk, vyberte si nižšie: